JAUNUMI

124750

„Veselīgas izglītības nozīme mūsdienās"
Apskatīt komentārus (0)


30.10.2014


 Konferencē aktīvi iesaistījās:

Inese Šaudiņa -  Ērgļu vidusskolas direktore, eksperte, „Radošuma pils” trenere ar pierdzes materiālu "Vērtību izglītība personības izaugsmei."

Ilga Kušnere - Smiltenes ģimnāzijas skolotāja, „Radošuma pils” trenere vadīja praktisko darbnīcu "Vērtību piesaiste, izmantojot dažādus tekstus, un veiksmīgu lasītprasmes stratēģiju izvēle – nozīmīgs faktors mūsdienu izglītībā."

Māra Zālīte raksta, ka” cilvēks, kurš lasa grāmatas, var justies kā bagāts mantinieks”. Tādējādi savā meistarklasē klātesošos rosinājām domāt un rast atbildi uz jautājumu, kā lasīšanas kompetence nodrošina iespēju cilvēkam pilnvērtīgi iekļauties izglītības, darba un visos citos dzīves procesos. Piedāvājām praktiskus paņēmienus skolēnu lasīšanas kompetences attīstīšanā. Rādījām situācijas interaktīvā darbībā, kā ar dažādu tekstu palīdzību var skolēniem piesaistīt vērtības, rosināt iztēli un radošo domāšanu.


Inese Šaudiņa un Inese Zlaugotne -Ērgļu vidusskolas skolotāja, karjeras konsultante,”Radošuma pils” trenere vadīja prakstisko darbnīcu "Mērķtiecīgs radošums labam rezultātam".

Vai mācības skolā var tuvināties reālās dzīves norisēm, kurās mērķtiecīgi tiek meklētas jaunas, radošas idejas un risinājumi, izvirzīti konkrēti mērķi, plānota efektīva darbība rezultāta sasniegšanai?
Nodarbības mērķis bija veidot kursu dalībniekiem priekšstatu par strukturētas domāšanas un radošuma metožu lomu, mācot skolēniem ideju radīšanas, darba plānošanas un īstenošana prasmes, motivējot viņus rīcībai un rezultāta sasniegšanai.

Nodarbības dalībnieki interaktīvā veidā guva sākotnējo priekšstatu par efektīvas domāšanas metožu autora de Bono paņēmieniem. Pedagogi iepazina un izmēģināja atsevišķas metodes provokācijai un radošai darbībai („Jā, nē, po” „Pakāpiens”, „Nejaušā iesaiste” utt.), kā arī dažas no metodēm plānotai un mērķtiecīgai rīcībai („Ideju izvērtēšana”, „Faktoru noskaidrošana”, „Seku un iznākumu izvērtēšana”, „Mērķu izvirzīšana” utt.). Metodes var lietot klases audzināšanā, priekšmeta apguvē, projektos, pasākumu organizēšanā, vadības darbā. Tiek izmantota Ērgļu vidusskolas pieredze.Nodarbība radīja interesi par pašreizējai Latvijas izglītības sistēmai mazāk raksturīgām metodēm, lai skolēni labāk apgūtu mūsdienu sabiedrības attīstībai nepieciešamās prasmes mērķtiecīgā, uz rezultātu vērstā, inovatīvā darbībā.

Pilnībā šīs metodes var apgūt „Radošuma pils” 12 vai 36 stundu kursos. 

Kontaktinformācija

inese.zlaugotne@inbox.lv
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA